MENORCA RESERVA DE LA BIOSFERA -DECLARADA PER LA UNESCO EL 8 D'OCTUBRE DE 1993
-CLICANT DAMUNT CADA FOTO, LA PODREU VEURE AMPLIADA

dilluns, 12 de maig de 2014

MINA ADELA - PLA DE MAR (CIUTADELLA)


Campanya que es va fer a Menorca al desembre de 1996, per tal de topografiar i explorar algunes mines. És interessant senyalar que, encara que les mineralitzacions de coure del pla de Mar de Menorca no destaquen pel seu gran rendiment econòmic, sí sobresurten pel seu valor científic i didàctic, ja que en aquesta localitat  trobam un exemple molt clar de jaciment tipus red-bed que caldria preservar per a les generacions futures.

La mina Adela es troba al mig d'un petit penya-segat costaner, a I'indret conegut com a pla de Mar, a uns 300 m a I’oest de la cala del Pilar, en el terme de Ciutadella. A un quilòmetre de distància a I'oest de la mina se situa la muntanya Mala, que domina el sector oest de la costa nord de Menorca.

La mina Adela està formada per una galeria principal en forma d'ela, dues entrades i un pou vertical de ventilació. La galeria principal  té una longitud total de 78 m, una alçada d'uns dos metres i una amplada aproximada d'un metre i mig. Adjacents a la galeria principal hi ha algunes cates que penetren poc dins de la roca. Aquesta galeria es pot dividir en una branca horitzontal, que segueix la capa en la seva direcció, i una branca ascendent que la segueix en la direcció de màxim cabussament. Com ja s'ha comentat hi ha dues entrades, una inferior que es troba al començament de la branca horitzontal, i una superior que és al final de la branca ascendent. Les entrades estan revestides de pedres i al sotil tenen un tronc que faria de biga superior.
Roca al costat de l'entrada inferior.
Interior de la Mina


Paret de l'interior de la Mina
 

El pou de ventilació és de planta circular i es troba molt prop de I'entrada superior. A més d’això, prop de I'entrada inferior de la mina, es troba I'antiga escombrera. Per les seves petites dimensions es pot veure que es tragué molt poca quantitat de mineral i que l'operació comercial de I'explotació. degué resultar ruïnosa. No obstant això, sembla esser que es va constituir una societat per a I'explotació d'aquest jaciment.Història de la Mina Adela
A partir de la consulta de la documentació que es conserva als arxius de la Direcció General d’indústria del Govern Balear, s'ha pogut fixar I'inici de la història de la mina Adela al 8 d'agost de 1899. Amb aquesta data el senyor Pablo Ruiz i Verd, en nom de I'entitat La Maquinista Naval sol·licita la compra de 64 pertinences mineres de mineral de coure, amb el títol d’Adela, situades en el terme municipal de Ciutadella, i concretament en el predi d’Alfurinet.

Un cop es va dur a terme la demarcació, es va expedir el títol de propietat de la mina Adela el dia 23 de febrer de 1901 a favor de la societat La Maquinista Naval Sociedad Anónima. Com a conseqüència de la manca de perspectives econòmiques en la investigació minera, se sol·licita la baixa i la renúncia de la mina el dia 16 d'agost de 1904.

Aquesta mina té unes dimensions modestes, el que ens indica que la seva explotació fou ruïnosa des del punt de vista econòmic. La importància d'aquesta mineralització es fonamenta en la claredat amb que es veu la seva formació, cosa que li dóna un alt valor científic i didàctic. Caldria pensar en la possibilitat que aquest jaciment es preservés com a element geològic singular de I'illa de Menorca.

(Extracte tret del document de treball de Damià Crespí i Antoni Merino)